O soutěži

Soutěž v České republice vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále též jen"MŠMT ČR"), jako jediný vyhlašovatel, ve Věstníku MŠMT ČR č. 7-8/2015 pod číslem A / 24 v kategorii soutěží typu "A" dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Soutěž je organizována dle pravidel Evropské charty SAPERE (Sapere Association Internationale) založené královským nařízením Belgie ze dne 14. 9. 2005. Členy Charty SAPERE jsou nyní: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. V roce 2010 podepsal přistoupení k Chartě SAPERE za Českou republiku předseda správní rady FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. a tím umožnil používat Evropskou ochrannou známku SAPERE.

Soutěžní otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů souvisejících s danou tématikou zařazených v RVP a ŠVP, odborným metodickým materiálům doporučeným iniciativou SAPERE a standardům obecně platným v těchto základních tematických okruzích:
I. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
II. Zdravá výživa (zásady stravování)
III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
V. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)

Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" (dále též jen "soutěž") je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol a dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Soutěž je základní součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám příjmu potravy, nemocem kardiovaskulárního systému, Soutěž současně rozšíří jejich praktické a teoretické znalosti a vědomosti v oblasti zdravého životního stylu vč. zdravé výživy. Nedílnou součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při edukaci zdravého životního stylu vč. zdravé výživy a zdravého stravování žáků i dospělých.

Soutěž je od roku 2015 zařazena do Akčního plánu "Správná výživa a stravovací návyky" Národní strategie Zdraví 2020 a do "Akčního plánu proti obezitě" Národní strategie Zdraví 2020, které jsou součástí Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020 a jsou sladěny s dalšími evropskými dokumenty. NS je společným dokumentem Ministerstva financí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a MŠMT ČR. Ve školním roce 2015/2016 probíhá již 6. ročník soutěže SAPERE – vědět, jak žít. V uplynulých 5ti ročnících soutěžilo 122.748 žáků ve školních kolech (nepočítají se soutěžící dalších kol) z celé ČR.